XML v SQL Serveri 2012/2008

Cieľ kurzu: Tento kurz je určený pre vývojárov a administrátorov, ktorých zaujíma problematika spracovania XML v SQL Serveri. Je tiež určený pre všetkých, ktorí chcú používať zabudovanú XML funkcionalitu SQL Servera pre efektívnu prácu s XML. Prináša detailný prehľad a cvičenia z celej funkcionality XML v SQL Serveri – jeho ukladanie a validovanie v databáze, vyhľadávanie a indexácia obsahu, konverzia z XML na relačné dáta a naopak, použitie jazykov XQuery a XPath, ako aj použitie s ostatnými komponentami SQL Servera a .NET aplikáciami

Vstupné požiadavky: základy dotazovania sa v jazyku SQL, základy programovania. Vhodné je mať aj základy XML.

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň:

XML v  SQL Serveri

 • Základná syntax XML dokumentov
 • Implementácia XML v SQL Serveri
 • Benefity natívneho spracovania XML priamo v databáze
 • Natívny dátový typ XML
 • Validácia XML v databáze použitím XSD schém
 • Serializácia, deserializácia a entitizácia XML

Vyhľadávanie v XML dokumentoch

 • Úvod do jazyka XPath
 • Hľadanie hodnôt v dokumentoch metódou value​​()
 • Testovanie existencie metódou exist()
 • Extrakcia XML fragmentov metódou nodes()
 • Spájanie XML fragmentov s relačnými dátami v tabuľkách
 • Dotazovanie sa na časti XML metódou query()
 • Úvod do jazyka XQuery
 • XML Namespaces
 • Klauzula WITH XMLNAMESPACES
 • Výrazy FLWOR v XML dotazoch
 • Podmienky na dotazovanie sa na dáta použitím XQuery
 • Použitie lokálnych T-SQL premenných v XML dotazoch
 • Primárne XML indexy
 • Sekundárne XML indexy – typu VALUE, PATH, PROPERTY

Práca s XML dokumentami

 • Modifikácia XML dokumentov metódou modify()
 • Jazyk XML DML – insert, delete, replace value of
 • Limity dátového typu XML
 • Použitie správnych SET nastavení pri práci s XML

Vytváranie XML dokumentov z relačných tabuliek

 • XML pohľady z relačných tabuliek
 • Vytvorenie XML použitím klauzuly FOR XML
 • FOR XML RAW – jednoduché XML
 • FOR XML AUTO – vnorené element-based XML
 • FOR XML PATH – mix element- a attribute-based XML
 • FOR XML EXPLICIT – explicitne definovaná XML štruktúra
 • Vnáranie XML použitím argumentu TYPE
 • Generovanie inline XSD a XDR schém
 • Encoding binárnych dát v XML výstupe
 • Ostatné argumenty klauzuly FOR XML

Konverzia XML na relačné dáta

 • Procedúra sp_xml_preparedocument()
 • Funkcia OPENXML()
 • Procedúra sp_xml_removedocument()
 • Odporúčania pre konverzie z XML

Využitie XML v SQL Serveri

 • XML v Service Brokeri
 • XML v importe a exporte dát
 • XML v Integration Services (SSIS)
 • XML bulk load
 • Práca s dátovým typom XML v .NET aplikáciách