Prehľad Business Intelligence v SQL Serveri 2012/2008

Cieľ  kurzu:

Pomôžte Vašej firme dostať z Vašich dát nové poznatky, ktoré ju podporia v raste a ziskovosti.
SQL Server ako jednotka vo svete Business Intelligence dokáže oveľa viac, ako bežná databáza. Na tomto kurze sa dozviete, ako dať analytikom, manažérom a obchodníkom možnosť ľahko analyzovať obrovské množstvá dát, bez čakania a bez vplyvu na produkčné systémy firmy. Taktiež sa naučíte, ako si bežní užívatelia môžu jednoducho vytvárať vlastné prehľady, analýzy, grafy a reporty nad nimi – bez znalosti fungovania SQL Servera. A vedúcim pracovníkom umožníte mať prehľad o tom, čo sa deje vo firme, v reálnom čase, a v im prirodzenej forme.
Osobitnou kapitolou bude budovanie rýchlych dátových skladov, ktoré slúžia na podporu takýchto analýz. Perličkou kurzu bude dolovanie cenných poznatkov o správaní zákazníkov či zamestnancov z firemných dát využitím zabudovanej umelej inteligencie, a následné aplikovanie zistení za účelom rozvoja firmy a spokojnosti zákazníkov – napr. zvýšenie predaja zisťovaním vhodných produktových setov, automatická klasifikácia potenciálnych zákazníkov na „dobrých“ a „zlých“, či zisťovanie, ktorí zákazníci s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia Váš ďalší nový produkt. Kurz zakončíme možnosťami integrácie všetkých týchto technológií do Vašich aplikácií.

Vstupné  požiadavky:

Základný prehľad v relačných databázach, vhodné je mať základy z reportingu a analýz, optimálne je poznať procesy riadenia a rozhodovania v podniku.

Komponenty Business Intelligence SQL Servera sú úplne nezávislé od databáz SQL Servera, takže je možné ich použiť nad ľubovoľnými dátovými zdrojmi, a nie je potrebné poznať SQL Server.

Trvanie: 3 dni.

Obsahová náplň:

Dátové sklady, ktoré podporujú dobré rozhodnutia

 • Dátové sklady, data marty a ich využitie v praxi
 • Príprava dátových skladov na podporu rozhodovacích procesov
 • Napĺňanie dátových skladov a ich blesková aktualizácia
 • Riešenie bežných problémov a vytváranie spoľahlivých dátových prenosov

Analysis Services – Flexibilné analýzy v reálnom čase

 • Možnosti analýz v Analysis Services
 • Vybudovanie OLAP kociek ako základu pre analýzy
 • Okamžité, flexibilné analýzy použitím OLAP kociek – v intuitívnom prostredí, optimalizovanom pre analytikov, manažérov a obchodníkov
 • Sledovanie výkonnosti firmy cez KPI – kľúčové ukazovatele výkonnosti
 • Automatizovaná náprava zistených problémov v podniku cez integrované akcie
 • Pridanie vlastnej  logiky do OLAP kociek
 • Prepojenie s Excelom pre bežných užívateľov
 • Preklady a jazykové verzie OLAP kociek
 • Bonus: Komplexné spracovanie udalostí technológiou StreamInsight v reálnom čase

Data Mining – Dolovanie poznatkov z firemných dát

 • Automatizovaná analýza správania zákazníkov a zamestnancov
 • Zistenie najkupovanejších balíkov produktov
 • Segmentácia a klasifikácia zákazníkov využitím umelej inteligencie
 • Predpovedanie trendov, budúceho správania zákazníkov, vývoja trhu či chybovosti výroby
 • Objavenie skrytých závislostí vo firme z podnikových dát

Reporting Services – kompletný reporting pre každého

 • Prehľad a architektúra Reporting Services
 • Vytváranie základných aj pokročilých reportov
 • Dynamické formátovanie reportov, zoskupovanie údajov
 • Používanie výrazov pre komplexné reporty
 • Export reportov do formátu PDF, Word, Excel, JPEG, XML, CSV, …
 • Pridanie navigácie a obsahu do reportov
 • Skrývanie a zobrazovanie dát
 • Pridanie grafov, indikátorov, data bars a sparklines do reportov
 • Mapy a geografické dáta v reportoch, integrácia s Bing Maps
 • Jednoduchá tvorba reportov bežnými užívateľmi cez Report Builder
 • Publikovanie reportov a automatický odber reportov
 • Zabezpečenie reportov v Reporting Services

Integrácia s firemnými aplikáciami

 • Dotazovanie sa na OLAP kocky z aplikácií
 • Integrácia aplikácií s Reporting Services cez web services
 • Integrácia dátových skladov a analýz s reportami Reporting Services
 • Priame renderovanie a tlač reportov v jazyku Visual Basic .NET
 • Aplikovanie poznatkov z data miningu v aplikáciách (real-time odporúčania produktov pre zákazníkov podľa ich aktuálneho nákupného správania a pod.)
 • Bonus: Vynucovanie business rules v aplikáciách použitím Master Data Services