Praktický návrh relačných databáz

Cieľ kurzu: Kurz je zameraný na praktický spôsob návrhu relačných databáz tak, aby poskytovali čo najlepšiu štruktúru pre uloženie a spracovanie dát. Kvalitný dizajn databáz im pomôže vyhnúť sa problémom s výkonom aplikácií a s rozšíriteľnosťou databáz po tom, čo ich koncoví užívatelia začnú naplno využívať. Účastníci sa naučia využívať aj CASE nástroje pri tvorbe dátových modelov, aby celé riešenie bolo konzistentné, efektívne a profesionálne. Záver kurzu sa venuje dodatočným úlohám pri nasadení modelu do praxe.

Trvanie:  2 dni

Vstupné požiadavky:

Žiadne

Obsahová náplň:

Úvod do databáz

 • Databázy a dáta
 • Relačné systémy spracovania dát
 • Proces návrhu štruktúry databázy
 • CASE nástroje v modelovaní
 • Dátový model a jeho prvky
 • Identifikácia objektov dátového modelu
 • Entity
 • Atribúty
 • Relácie
 • Typy a vlastnosti relácií
 • Primárne a cudzie kľúče
 • Konceptuálne modelovanie
 • UML Use Case diagramy
 • Ostatné metodológie modelovania
 • Praktické využitie dizajnu

Dátové modelovanie

Konceptuálny dizajn databázy

 

Logický dizajn databázy

 • Entitno-relačné diagramy
 • Význam a výhody E-R diagramov pre modelovanie
 • Tvorba E-R diagramov
 • Využitie konceptuálneho dizajnu pre logický dizajn
 • Prevod logického modelu do fyzickej databázy
 • Indexy a ich vplyv na výkon aplikácií
 • Dátová integrita
 • Integritné obmedzenia
 • Synchronizácia fyzickej databázy a modelov
 • Normalizácia dát, jej výhody a nevýhody
 • Normálne formy – 1NF, 2NF a 3NF
 • Proces normalizácie dát
 • Ktorú normálovú formu zvoliť v praxi
 • Denormalizácia, jej výhody a nevýhody
 • Mixovanie normalizovaných a denormalizovaných dát
 • Problémy s modelovaním v praxi
 • Dokumentácia modelov a ich zmien
 • Zapracovanie zmien po nasadení aplikácie
 • Údržba modelov
 • Zhrnutie praktického procesu dizajnovania
 • Best practices

Fyzický model databáz

Normalizácia dát

Praktický dizajn