Jazyk SQL – multiplatformový kurz

Vstupné požiadavky: základy správy serverov, aspoň teoretické základy databáz

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre vývojárov, začínajúcich programovať priamo alebo nepriamo pre niektorý databázový systém. Naučia sa v ňom, aké sú hlavné možnosti práce s dátami v databázach, ako písať bezpečné a efektívne dotazy, a ako ladiť komplexný kód v prípade problémov. Ďalej sa naučia, ako odchytávať  a ošetrovať vzniknuté chyby, a ako zabezpečiť logickú integritu dát. Na záver dostanú úvod do pokročilejších možností práce s dátami, ako sú skórovanie dát, užívateľské funkcie, triggre a stored procedúry. Na kurze použijeme databázové systémy MS SQL Server, Oracle a MySQL.

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň:

Úvod do databáz

 • Nástroje na správu a vývoj databáz
 • Komponenty a objekty databáz
 • Vytváranie tabuliek a dátové typy stĺpcov

Použitie príkazu SELECT

 • Základná syntax a použitie
 • Filtrovanie údajov pomocou WHERE
 • Zoraďovanie výsledkov pomocou ORDER BY
 • Používanie aliasov pre tabuľky a stĺpce
 • Používanie výrazov a operátorov
 • NULL hodnota a práca s NULL hodnotami
 • Eliminácia duplicitných záznamov
 • Obmedzovanie množstva vrátených záznamov pomocou TOP/LIMIT/ROWNUM
 • Zoskupovanie údajov pomocou GROUP BY
 • Filtrovanie zoskupených údajov pomocou HAVING
 • Základné agregačné funkcie
 • Príkaz SELECT INTO
 • Dopad dotazov na výkon servera

Príkazy INSERT, UPDATE a DELETE

 • Základná a rozšírená syntax
 • Klauzula OUTPUT / RETURNING

Spájanie dát z viacerých tabuliek

 • Joiny – INNER JOIN, LEFT a RIGHT JOIN, FULL JOIN, CROSS JOIN
 • Joinovanie tabuliek samých so sebou
 • UNION, EXCEPT, INTERSECT, MINUS

Vnorené dotazy (subqueries)

 • Úvod do vnorených dotazov
 • Použitie vnorených dotazov vo výrazoch a ako odvodené tabuľky
 • Použitie operátorov IN a EXISTS
 • Prepojené vnorené dotazy (correlated subqueries)

Premenné a práca s nimi

 • Skalárne premenné
 • Tabuľkové premenné
 • Dočasné tabuľky vs. tabuľkové premenné
 • Konverzia dátových typov

Príkazy kontroly toku dát

 • Vetvenie príkazov cez IF a ELSE
 • Cykly pomocou WHILE
 • Príkaz CASE

Zabezpečenie dátovej integrity

 • Obmedzenia na vkladané hodnoty – NULL a NOT NULL, constraints
 • Predvolené hodnoty
 • Unikátne hodnoty
 • Identita a jej automatické generovanie
 • Referenčná integrita – cudzie kľúče

Spracovanie chýb

 • Spracovanie chýb v SQL Serveri, Oracle a MySQL
 • Debugovanie skriptov

Ladenie výkonu dotazov

 • Exekučné plány
 • Využitie indexov
 • Ako pracuje cache DB servera

Skórovanie dát

 • Windowing a window partitioning
 • Funkcia ROW_NUMBER
 • Funkcie RANK a DENSE_RANK
 • Funkcia NTILE

Úvod do pokročilého programovania

 • Užívateľské funkcie
 • Základy stored procedúr
 • Základy triggrov