Excel – Pokročilá analýza dát v PowerPivot pre analytikov a controlling

Úroveň: mierne pokročilí až pokročilí

Vstupné požiadavky: znalosť práce s kontingenčnými tabuľkami a so vzorcami v Exceli

Cieľ kurzu: Využiť bezplatný doplnok PowerPivot pre Excel 2010/2013/2016 na maximum po analytickej stránke. Kurz je určený najmä analytikom, pracovníkom controllingu, či iným analytickým profesiám, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne zanalyzovať veľké množstva dát, a nestačia im kontingenčné tabuľky. Kurz sa venuje dopodrobna analytickému jazyku DAX, zabudovanom v PowerPivote. Kurz je plný hromady praktických príkladov, na ktorých si účastníci precvičia krok po kroku všetku funkcionalitu tak, aby vedeli kombinovať všetky časti PowerPivotu na rôzne pokročilé, ale aj neštandardné analytické výstupy.

Trvanie: 2 dni

Najbližší termín: aktuálne termíny nájdete na tejto stránke

Cena: 329 EUR bez DPH (394,80 EUR s DPH 20%)

Obsah kurzu:

Úvod do PowerPivotu

 • Doplnok PowerPivot pre Excel
 • Vytvorenie dátového modelu z databáz a Excelu
 • Prepojenie dát z viacerých tabuliek
 • Diagramové zobrazenie
 • Aktualizácia dát z podkladových databáz
 • Úprava PowerPivot modelu
 • Prepojenie priamo na tabuľky v Exceli
 • Import dát z rôznych zdrojov – databázy SQL Server, Oracle, DB2, SQL dotazy, textové súbory, Excel, Access, …

Analytická funkcionalita PowerPivotu

 • Súhrnné ukazovatele a vypočítané polia
 • Hierarchie dát – analýza podľa rokov, mesiacov, dní, produktových rád, oddelení, oblastí, …
 • Kľúčové indikátory výkonu – KPI
 • Horizontálne a vertikálne slicery
 • Prepojenie slicerov na viaceré PowerPivot tabuľky a grafy
 • PowerPivot Dashboardy
 • Perspektívy
 • Vypočítané stĺpce

Vzorce v jazyku DAX pre PowerPivot

 • Úvod do jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Syntax vzorcov a funkcií
 • Ošetrenie chýb vo vzorcoch
 • Operátory v jazyku DAX
 • Dátové typy v PowerPivote a rozdiely oproti Excelu
 • Funkcie pre prácu s dátumami a časmi
 • Informačné funkcie
 • Funkcie pre kontrolu logiky spracovania
 • Matematické funkcie
 • Funkcie pre prácu s textom
 • Filtrovacie, vyhodnocovacie a štatistické funkcie – prehľad
 • Funkcie Time Intelligence – prehľad
 • Funkcia FORMAT – vlastný formát výstupu

Štatistické funkcie

 • Klasické štatistické funkcie – SUM, MIN, MAX, AVERAGE, VAR, STDDEV, …
 • Vlastné variácie štat. funkcií – SUMX, COUNTAX, MAXX, …
 • Skórovanie dát – RANKX, RANK.EQ
 • Vzorkovanie dát – SAMPLE a TOPN
 • Agregácia dát – SUMMARIZE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
 • Kumulatívne výpočty – kumulatívne sumy od začiatku obdobia po dnes, po produktových kategóriách, po hierarchiách, …
 • Kombinácia dát z viacerých tabuliek – CROSSJOIN, GENERATE a GENERATEALL
 • Funkcie ADDCOLUMNS a ROW

Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie

 • Logika výpočtov v PowerPivote a jej ovplyvňovanie
 • Execution Context, Filter Context a Row Context
 • Zmena oblasti počítania cez funkciu CALCULATE
 • Filtrovanie dát – funkcia FILTER
 • Rozšírenie oblasti výpočtov nad filtrované dáta – funkcie ALL, ALLEXCEPT, …
 • Informačné funkcie o aplikovaných filtroch
 • Dotiahnutie dát z ostatných tabuliek – RELATED, RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE
 • Funkcia CALCULATETABLE
 • Rekurzívne výpočty – EARLIER, EARLIEST
 • Funkcie DISTINCT a VALUES
 • Funkcie pre prácu s Parent-Child hierarchiami – PATHxxx
 • Kombinácia filtrovacích a vyhodnocovacích funkcií

Funkcie Time Intelligence – analýza údajov naprieč časovými obdobiami

 • Časové tabuľky v PowerPivote
 • Práca s časom – DATEADD, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
 • Funkcie pre posun v čase – NEXTMONTH, NEXTYEAR, PREVIOUSDAY, …
 • Stav na začiatku/konci obdobia – OPENINGBALANCExxx, CLOSINGBALANCExxx
 • Súbežné časové periódy – PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR
 • Prvé a posledné dátumy za zobrazené obdobia – FIRSTDATE, LASTDATE, …
 • Začiatky a konce zo zvolených období – ENDOFMONTH, STARTOFQUARTER, …
 • Kumulatívne časové obdobia – DATESYTD, TOTALYTD, TOTALQTD, …
 • Kombinácia s filtrovacími a vyhodnocovacími funkciami

Ostatné

 • PowerPivot, obrázky a hyperlinky
 • Integrácia so SharePointom
 • Prepojenie na Power View
 • Vizuálna analýza dát pomocou Power View
 • Konverzia na serverovú verziu PowerPivotu
 • Využitie MDX dotazov v režime DAX