Business Intelligence v prostredí MS SQL Server 2012

Cieľ  kurzu:

Získajte z Vašich dát nové poznatky, ktoré podporia Vašu firmu v raste a ziskovosti.
SQL Server ako jednotka vo svete Business Intelligence dokáže oveľa viac, ako bežná databáza. Na tomto kurze sa dozviete, ako dať bežným užívateľom možnosť ľahko analyzovať obrovské množstvá dát, bez čakania a bez vplyvu na produkčné systémy firmy. Taktiež sa naučíte, ako si môžu jednoducho vytvárať vlastné prehľady, analýzy, grafy a reporty nad nimi – bez znalosti fungovania SQL Servera. A vedúcim pracovníkom umožníte mať prehľad o tom, čo sa deje vo firme, v reálnom čase, a v im prirodzenej forme. To všetko aj použitím najnovších technológií ako PowerPivot a Power View.
Osobitnou kapitolou bude budovanie rýchlych dátových skladov, ktoré slúžia na podporu takýchto analýz. Perličkou kurzu bude dolovanie cenných poznatkov o správaní zákazníkov či zamestnancov z firemných dát využitím zabudovanej umelej inteligencie. Kurz zakončíme možnosťami integrácie všetkých týchto technológií do Vašich informačných systémov.

Vstupné  požiadavky:

Základný prehľad v relačných databázach, vhodné je mať základy z reportingu a analýz, optimálne je poznať procesy riadenia a rozhodovania v podniku.

Komponenty Business Intelligence SQL Servera sú úplne nezávislé od databáz SQL Servera, takže je možné ich použiť nad ľubovoľnými dátovými zdrojmi, a nie je potrebné poznať SQL Server.

Trvanie: 5 dní

Obsahová náplň:

Dátové sklady, ktoré podporujú dobré rozhodnutia

 • Dátové sklady, data marty a ich využitie v praxi
 • Príprava dátových skladov na podporu rozhodovacích procesov
 • Napĺňanie dátových skladov a ich blesková aktualizácia
 • Riešenie bežných problémov a vytváranie spoľahlivých dátových prenosov
 • Čistenie dát použitím Data Quality Services

Analysis Services – Flexibilné analýzy v reálnom čase

 • Možnosti analýz v Analysis Services
 • Vybudovanie OLAP kociek ako základu pre analýzy
 • Okamžité, flexibilné analýzy použitím OLAP kociek – v intuitívnom prostredí, optimalizovanom pre analytikov, manažérov a obchodníkov
 • Sledovanie výkonnosti firmy cez KPI – kľúčové ukazovatele výkonnosti
 • Automatizovaná náprava zistených problémov v podniku cez integrované akcie
 • Pridanie vlastnej  logiky do OLAP kociek
 • Prepojenie s Excelom pre bežných užívateľov
 • Preklady a jazykové verzie OLAP kociek
 • Úvod do jazyka MDX
 • Bonus: Komplexné spracovanie udalostí technológiou StreamInsight v reálnom čase

Data Mining – Dolovanie poznatkov z firemných dát

 • Automatizovaná analýza správania zákazníkov a zamestnancov
 • Zistenie najkupovanejších balíkov produktov
 • Segmentácia a klasifikácia zákazníkov využitím umelej inteligencie
 • Predpovedanie trendov, budúceho správania zákazníkov, vývoja trhu či chybovosti výroby
 • Data Mining add-in pre Excel

Samoobslužná BI – Tabular models, PowerPivot a Power View

 • Vytváranie tabulárnych modelov v prostredí SQL Server Data Tools
 • Využitie tabulárnych modelov pre samoobslužné analýzy
 • DirectQuery storage model
 • Bezpečnosť a riadenie prístupu k modelom
 • Úvod do technológie PowerPivot for Excel and SharePoint
 • Vytváranie dátových modelov pre PowerPivot
 • Techniky importovania dát do prostredia PowerPivot
 • Práca s obrovským množstvom dát
 • Analýzy What-If, Slicers, Time Intelligence
 • Vlastné kalkulácie použitím jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Self-service reporting v prostredí Power View a SharePoint 2010
 • Interaktívna vizualizácia a analýza dát pomocou Power View
 • Zdieľanie reportov, PowerPivot a Power View Gallery

Reporting Services – kompletný reporting pre každého

 • Prehľad a architektúra Reporting Services
 • Vytváranie základných aj pokročilých reportov
 • Dynamické formátovanie reportov, zoskupovanie údajov
 • Používanie výrazov pre komplexné reporty
 • Export reportov do formátu PDF, Word, Excel, JPEG, XML, CSV, …
 • Pridanie navigácie a obsahu do reportov
 • Skrývanie a zobrazovanie dát
 • Pridanie grafov, indikátorov, data bars a sparklines do reportov
 • Mapy a geografické dáta v reportoch, integrácia s Bing Maps
 • Jednoduchá tvorba reportov bežnými užívateľmi cez Report Builder
 • Publikovanie reportov a automatický odber reportov
 • Zabezpečenie reportov v Reporting Services
 • Integrácia so SharePoint 2010

Integrácia s firemnými aplikáciami

 • Dotazovanie sa na OLAP kocky z aplikácií
 • Integrácia aplikácií s Reporting Services cez web services
 • Integrácia dátových skladov a analýz s reportami Reporting Services
 • Priame renderovanie a tlač reportov v jazyku Visual Basic .NET
 • Aplikovanie poznatkov z data miningu v aplikáciách (real-time odporúčania produktov pre zákazníkov podľa ich aktuálneho nákupného správania a pod.)
 • Bonus: Vynucovanie business rules v aplikáciách použitím Master Data Services