Visual Studio – Technológia LINQ a jazyky C# a VB.NET

Cieľ kurzu: zoznámenie sa s technológiou LINQ, ktorá umožňuje jednoduchú prácu v prostredí .NET s objektovými aj neobjektovými dátami – bez nutnosti poznania príslušných dotazovacích jazykov. LINQ je syntaktickým rozšírením jazykov C# a VB.NET. Abstrahuje od dátových zdrojov, poskytujúc intuitívny, deklaratívny a uniformný interface ku kolekciám objektov, SQL databázam a XML dokumentom. Účastníci sa naučia, ako aplikovať túto technológiu v reálnych aplikáciách, spolu s benefitmi vyplývajúcimi z jej použitia pre nich – najmä zvýšenej produktivity v práci. Na záver si prejdeme aj jeho rozšírenie pre paralelné spracovanie – PLINQ, ako aj ďalšie možnosti použitia v súvisiacich technológiách.

Vstupné požiadavky: skúsenosti s vývojom aplikácií na platforme .NET v jazyku C# alebo VB.NET, základy dotazovania sa v jazyku SQL

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň:

Úvod do LINQu

 • LINQ a prístup k dátam
 • Štandardné operátory dotazov
 • Query Expressions
 • Rozšíriteľnosť
 • LINQ to Objects
 • Oneskorené vykonanie
 • LINQ to XML
 • Funkcionálna konštrukcia
 • Dotazovanie sa na XML
 • LINQ to SQL
 • LINQ to SQL Demo
 • Mapovanie LINQ to SQL
 • Entity Framework

LINQ, C# a VB.NET

 • Prehľad a história LINQu
 • Extension metódy
 • Operátory ako extension metódy
 • Funkcionálne programovanie s lambdami
 • Základy lambda výrazov
 • Vytváranie lambda výrazov
 • Volanie lambda výrazov
 • LINQ výrazy
 • Expression Trees
 • LINQ Remoting
 • Query Expressions
 • Syntax Query Comprehension
 • Type Inference  a kľúčové slovo var
 • Anonymné typy
 • Inicializéry
 • Partial metódy

LINQ dotazy

 • Štruktúra LINQ dotazov
 • Dvojitá syntax dotazov
 • Oneskorené vykonanie
 • Situácie vznikajúce pri oneskorenom vykonaní
 • Kľúčové slová let a into
 • Zoskupovanie
 • Zoskupovanie a projekcia
 • Vnorené dotazy
 • Joiny
 • Zoskupené a agregované joiny
 • Triedenie
 • Kompozícia
 • Dynamické dotazy
 • LINQPad
 • Volanie stored procedúr na SQL Serveri
 • Vkladanie, aktualizovanie a mazanie dát

Štandardné operátory LINQu

 • Definícia
 • Filtrovanie
 • Triedenie
 • Sety
 • Kvantifikátory
 • Projekcia
 • Projekcia one-to-many
 • Rozdelenie a separácia
 • Zlučovanie
 • Zoskupovanie
 • Generovanie
 • Rovnosť
 • Elementy
 • Konverzia
 • Konkatenácia
 • Agregácia

Paralelný LINQ – PLINQ

 • Úvod do paralelného LINQu
 • Lambda výrazy v PLINQu
 • Sparalelizovanie LINQ dotazov
 • Partitioning LINQ dotazov
 • Interface IParallelEnumerable
 • Na čo si dať pozor pri paralelnom LINQu
 • Kombinovanie sekvenčných a paralelných LINQ dotazov
 • Spracovanie výnimiek v paralelných dotazoch
 • Zrušenie spracovania paralelného dotazu
 • Meranie výkonu paralelných dotazov
 • Nastavenie vlastnej úrovne paralelizácie
 • Vlastné paralelné agregačné funkcie
 • Kontrola nad poradím spracovania
 • Vynútenie paralelizmu

Prehľad súvisiacich technológií

 • Práca s XML dátami pomocou „LINQ to XML“
 • Rozširovanie LINQu o ďalšie dátové zdroje
 • ADO.NET Entity Framework