Visual Basic .NET pre skúsených programátorov VB6, VBA a VBS

Cieľ kurzu: Oboznámiť skúsených programátorov, prechádzajúcich na prostredie .NET frameworku, s jeho fungovaním, a postupne si prejsť rozdiely medzi Visual Basicom .NET a jeho predchádzajúcimi implementáciami – VB6, VBA a VBScript. VB.NET je plnohodnotným programovacím jazykom s rovnakými možnosťami ako C#. Programátori sa oboznámia s novými konštruktami jazyka, novými technológiami a rôznymi ďalšími technikami, ktoré tento programovací jazyk natívne podporuje. Znalosti kurzu sú priamo využiteľné pre desktopový aj webový vývoj, ako aj pre tých, ktorí zvažujú prechod z Accessu a excelovských makier na plnohodnotnú aplikáciu.

Trvanie:  3 dni

Vstupné požiadavky: Ovládať programovanie vo Visual Basicu 6, VBA (Excel, Access) alebo VBScript na solídnej úrovni. Vhodné je mať základy objektovo-orientovaného programovania. Nie je potrebné poznať prostredie .NET.

Obsahová náplň:

Úvod do VB.NET a prostredia .NET

 • Úvod do prostredia .NET Framework 4
 • Programovacie jazyky pre .NET
 • Vytvorenie projektu vo Visual Studiu 2010
 • Písanie, spúšťanie a vykonávanie aplikácií
 • Automatizované dokumentovanie aplikácií
 • Debugging a tracing kódu aplikácií

Konštrukty jazyka VB.NET

 • Premenné, ich scope a konverzia typov
 • Výrazy a operátory
 • Vytváranie a používanie polí
 • Cykly a podmienky
 • Deklarácia a volanie metód
 • Voliteľné a výstupné parametre metód
 • Overloading metód
 • Refactoring metód
 • Automatizované testovanie metód

Spracovanie chýb

 • Odchytávanie a ošetrovanie výnimiek
 • Vlastné výnimky a hierarchia výnimiek
 • Kontrola pretečenia hodnoty

Práca so súborovým systémom

 • Práca so súbormi a adresármi
 • Použitie streamov

Vytváranie vlastných typov

 • Enumerácie
 • Triedy
 • Štruktúry
 • Referenčné vs. dátové typy
 • Nullable types

Objektové programovanie vo VB.NET

 • Zmeny v zapuzdrení tried – private, public, friend, protected
 • Statické triedy, metódy a polia
 • Extension metódy
 • Dedenie z tried a zmeny v dedení
 • Práca s interface-ami
 • Triedy MustInherit a NonInheritable
 • Partial triedy a metódy
 • Zmeny v životnom cykle objektov
 • Garbage collection
 • Zapuzdrenie dát pomocou vlastností (properties) tried
 • Indexery
 • Preťažovanie operátorov
 • Operátory implicitnej a explicitnej konverzie

Pokročilé techniky

 • Vytváranie a používanie delegátov
 • Anonymné metódy
 • Lambda expressions
 • Spracovanie udalostí
 • Kolekcie
 • Generické typy, metódy a delegáti
 • Kovariancia a kontravariancia
 • Enumerátory a iterátory

Prehľad ďalších možností .NET frameworku

 • Úvod do technológie LINQ
 • Dynamické objekty a DLR
 • Asynchrónne programovanie
 • Paralelné programovanie
 • Lazy code
 • Databázové spracovanie využitím ADO.NET
 • Web services
 • Práca so sieťou
 • Práca s XML
 • Serializácia a deserializácia
 • Integrácia s Win32 API a unmanaged kód
 • Integrácia s rozhraním COM
 • Migrácia aplikácií z VB6, VBA a VBS na VB.NET