Pokročilá analýza dát v SQL Serveri 2012/2008

Cieľ kurzu: Tento kurz je určený pre analytikov a vývojárov, ktorí sa chcú oboznámiť s pokročilejšími možnosťami analýzy dát v SQL Serveri. Zaoberá sa pokročilými technikami agregácie dát, a najmä použitím pokročilých analytických funkcií, s dôrazom na nové možnosti efektívnej analýzy dát v SQL Serveri 2012. Tiež pokrýva ďalšiu funkcionalitu, ako sú kurzory, CTE, hierarchické dotazy, stored procedúry a funkcie. Koniec kurzu je venovaný práci s SQL Server Analysis Services – nástroju na rýchlu a flexibilnú analýzu veľkého objemu dát v reálnom čase, a jeho integrácie s existujúcimi aplikáciami.

Vstupné požiadavky: základy dotazovania sa v jazyku SQL

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň:

Poddotazy

 • Základné poddotazy v klauzulách SELECT, WHERE, ORDER BY a HAVING
 • Vnorené poddotazy v klauzule FROM (inline views)
 • Viacriadkové poddotazy (operátory ALL, ANY, IN, EXISTS)
 • Korelačné poddotazy

Pokročilá agregácia

 • Dotazy s klauzulou ROLLUP
 • Použitie klauzuly CUBE
 • Použitie klauzuly GROUPING SETS
 • Funkcie GROUPING() a GROUPING_ID()
 • Použitie klauzúl COMPUTE a COMPUTE BY

Analytické funkcie

 • Použitie a interné spracovanie analytických funkcií
 • Skórovacie funkcie
 • Funkcia ROW_NUMBER
 • Funkcie RANK a DENSE_RANK
 • Funkcia NTILE
 • Kumulatívna a percentuálna distribúcia – CUME_DIST a PERCENT_RANK
 • Inverzný percentil – PERCENTILE_CONT a PERCENTILE_DISC
 • Novinky v práci s oknom údajov v SQL Serveri 2012
 • Kumulatívne a pohyblivé agregačné funkcie (funkcie na prácu s oknom dát)
 • Running totals
 • Kĺzavé priemery, súčty a agregácie
 • LAG a LEAD
 • FIRST_VALUE a LAST_VALUE

Ostatné techniky analýzy s SQL dotazmi

 • Jednoduchá kontrola logiky použitím CASE
 • Common Table Expressions – zjednodušovanie dotazov
 • Hierarchické dotazy
 • Kurzory
 • Funkcie a stored procedúry

Analýza dát použitím SQL Server Analysis Services

 • Úvod do Analysis Services
 • Vytváranie OLAP kociek
 • Prispôsobovanie OLAP kociek
 • Práca s OLAP kockami priamo v Exceli
 • Analytické dimenzie a ich hierarchie
 • Semi-aditívne analytické funkcie
 • Vlastné úpravy prezentácie dát v kockách
 • Úvod do jazyka MDX
 • Úvod do data miningu (dolovania poznatkov z dát)
 • Integrácia s reportingom
 • Samostatné vytváranie analýz koncovými užívateľmi v nástroji PowerPivot pre Excel a Sharepoint